torsdag 16 februari 2012

Har fått Länsstyrelsen Norrbottens samrådsbeslut ang genomförande av Swedish Alpine Ultra. Beslutet gällande skyddet av naturmiljön så har man ingen erinran att arrangemanget genomförs.
För att undvika skador på naturmiljön ska följande iakttagas:
Deltagarna ska följa Kungsleden genom nationalparken
Inga tillfälliga anordningar eller anläggningar får uppföras för arrangemanget
Ingen reklam får finnas på eller intill vandringsleden.

Enligt nationalparksföreskrifterna får kommersiell verksamhet ej bedrivas inom nationalparken.Has received the County Administrative Board of Norrbotten consultation decision ang implementation of the Swedish Alpine Ultra. The decision regarding the protection of natural environment and you have no objection to the arrangement is implemented.
To avoid damage to the natural environment must observe the following:
Participants must follow the King's Trail through the National Park
No temporary facilities or facilities may be erected for the event
No advertising shall appear on or next to the trail.

According to National Regulations, commercial activities are not conducted within the national park.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar